نگهداری بچه

Fondly

Fondly

ELECTRONIC BABY SCALE
Baby Scale measures your baby's weight for you. With this scale, it is so easy to keep track of your baby’s physical development. It can be used both at home and hospitals.

SMILKY

SMILKY

پمپ سینه – الکترونیک
پمپ الکتریکی سینه با کامپیوتر کوچک کنترل میگردد.با تناسب خواست مکیدن بچه شامل دو برابر قوت مکندگی میباشد.برای شیربیشتر برای بچه برای مادر راحتی بیشتری را فراهم میسازد.