نگهداری بچه

SMILKY

SMILKY

پمپ سینه – الکترونیک
پمپ الکتریکی سینه با کامپیوتر کوچک کنترل میگردد.با تناسب خواست مکیدن بچه شامل دو برابر قوت مکندگی میباشد.برای شیربیشتر برای بچه برای مادر راحتی بیشتری را فراهم میسازد.