طرح زندگی

Cosy Ultra

Cosy Ultra

سیستم تشک فشاری با جریان هوا – بالن دار
تختخواب بادی و پمپ کاسی، در حالی که راحتی بیمار را افزایش می دهد، میزان زخم های بستر را نیز کاهش می دهد.

SOOTHY

SOOTHY

Hot/Cold Pack
"Soothy" is used to treat pain by applying both hot and cold. The special covering provides comfortable treatment by preventing direct contact with the wounded area during both hot and cold applications.

CLEANY

CLEANY

Electronic Lice Comb
The Electronic Lice Comb, kills adult lice effectively without use of chemical shampoos.