نبولایزر

Breathy

Breathy

نبولایزر – کمپرسور پیستوندار
در سایه فلکه تنظیم شونده مخصوص ؛ بدون اینکه قطعه ای را عوض کنید برای شرایط خصوصی هر مصرف کننده دارو های که به مقدار معین داده میشود را انتقال میدهد.

Steamy

Steamy

نبولایزر – کمپرسور
ستامی برای استفاده از نبو لایزر با کمپرسور قوی را اسان وساده ای میباشد. برای دادن دارو به بیماریهای تفنسی مانند اسم,برونشیت و الرژیک طراحی گردیده شده .

Lucky

Lucky

نبولایزر – کمپرسور
LUCKY has adorable, cute, child-friendly design. Operation of nebulizer is very easy with just one buton. Suitable for adult and pediatric patients.

PRM-20C

PRM-20C

Fingertype
Pulseoximeter