Steamy

Steamy

نبولایزر – کمپرسور

ستامی برای استفاده از نبو لایزر با کمپرسور قوی را اسان وساده ای میباشد. برای دادن دارو به بیماریهای تفنسی مانند اسم,برونشیت و الرژیک طراحی گردیده شده . نبو لایزر دارو را برای رساندن به بیمار از طریق دهنه و ماسک به شکل بخار به کار گرفته میشود.

خصوصیات

  • کمپرسور قوی
  • ظرف نبو لایزر 6cc
  • ابعاد ذره ها < 4 μm
  • ماسکها برای کودکان و بزرگسالان
  • کیف نبو لایزر

پیاده کنید

دفترچه طرز استفاده (TR, ING, FR, RU, KU, AR, FA ) پیاده کنید
E-روزنامه (ING) پیاده کنید
کارت قرانتی پیاده کنید